Informacja i regulamin

Informacja i regulamin

Książki można zamówić w następujący sposób:
- wypełniając Formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym MHK.
 
Nasze książki można również nabyć w:
- sklepie muzealnym „Pod św. Krzysztofem” znajdującym się w Pałacu „Pod Krzysztofory” przy Rynku Głównym 35 w Krakowie,
- sklepie muzealnym w Podziemiach Rynku Głównego (oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) pod adresem Rynek Główny 1 w Krakowie,
- sklepie muzealnym w Fabryce Emalia Oscara Schindlera (oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) pod adresem ul. Lipowa 4 w Krakowie.

Nasz sklep prowadzi sprzedaż na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Słowniczek:
1.    Sprzedający – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 13 w Księdze Rejestrowej nr IV/5 posiadającym NIP: 676-256-25-44 oraz Regon 382698540, reprezentowanym przez: mgr. Michała Niezabitowskiego – Dyrektora Muzeum. Numer telefonu: 12 619 23 52, e-mail: sklep@mhk.pl.
2.    Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do rejestracji w Sklepie i zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
3.    Konsument – osoba fizyczna będąca Kupującym, dla której dokonanie zamówienia lub korzystanie z innych usług Sklepu nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.    Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mhk.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
5. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
5.    Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać w Sklepie zakupu Towarów.
6.    Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
7.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru, które określa istotne jej warunki.
8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I.    Postanowienia ogólne

1.    Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego.
2.    Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, tj. obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia i zaakceptowanej przez Klienta.
3.    Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
4.    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5.    Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu IV ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu Zamówienia (otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu IV ust. 5 Regulaminu), cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.
6.    Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia, jest podanie dokładnych i prawdziwych danych adresowych przez Klienta wskazanych w Formularzu Zamówienia, a także wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem ze strony Sprzedającego.

II. Świadczenie usług elektronicznych

1.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
2.    Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów: Formularz Zamówienia (zwane dalej „Usługami Elektronicznymi”).
3.    Regulamin dostępny jest dla Klientów nieodpłatnie na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
4.    Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
5.    Sprzedający podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas składania Zamówień.
6.    Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów jest bezpłatne.
7.    Do korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie systemu komputerowego pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
8.    Usługi Elektroniczne w ramach Sklepu świadczone są w następujący sposób:
a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego Formularza Zamówienia, umożliwiającego złożenie Zamówienia zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi;
b.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udostępnieniu Formularza Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
9.    Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych mogą być rozwiązane w następującymi sposobami:
a. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Sprzedawcę wysyłając wiadomość e-mail;
b. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku ze skutkiem natychmiastowym.
10.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych lub świadczeń uzyskanych przez Strony w czasie trwania umowy.

III. Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając Zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2.    Informacje podane w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
3.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b.    niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;
c.    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d.    korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
e.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
4.    Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 3 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
5.    Skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według swojego wyboru - zmiany Zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z Zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. W przypadku anulowania Zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania przez Klienta o anulowaniu Zamówienia.

IV. Składanie Zamówień

1.    Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu.
2.    Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
3.    Warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
4.    Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
5.    Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje - na wskazany przez niego adres poczty e-mail - potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie Zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towarów z Klientem. W przypadku nieotrzymania przez Kupującego e-maila potwierdzającego złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym w ciągu 24 godzin od jego złożenia, prosimy o kontakt mailowy: sklep@mhk.pl lub telefoniczny: 12 619 23 52.
6.    Na podstawie umowy sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności Towaru oraz do dostarczenia do Klienta zgodnie z umową sprzedaży, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu ceny całkowitej i kosztów dostawy oraz do odebrania Towaru.

V. Dokonywanie płatności. Ceny

1.    Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
 a.  podawane są w złotych polskich,
b.    zawierają podatek VAT,
c.    nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Klient jest informowany zgodnie z postanowieniem VI ust. 3 Regulaminu.
2.     Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:
a.    gotówką przy odbiorze osobistym pod adresem: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Rynek Główny 35 sklep muzealny „Pod św. Krzysztofem” od wtorku do niedzieli w godz.10-17.30;
b.    przelewem bankowym przesyłka zostanie wysłana, gdy pieniądze wpłyną na konto Sprzedającego, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 2 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, PKO BP SA 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361;
c.    kartą kredytową za pomocą usługi Dotpay.
3.    Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci Sprzedającemu cenę całkowitą oraz koszty dostawy zgodnie z ust. 2 powyżej. Skutki wynikające z zawarcia umowy sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zostanie spełniony, a niespełnienie tego warunku powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży.
4.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. Realizacja Zamówień

1.    Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.
2.    Orientacyjny termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:
a.    wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji przelew bankowy realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za koszty dostawy;
b.    dostępności Towaru.
3.    Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości Zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego Zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy (np. poczta polska, kurier) i sposobu płatności wybranego przez Klienta 4. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to od 1 dnia 3 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
4.    Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.
5.    Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia Towaru.
6.    Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
7.    Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wysłać Sprzedającemu stosowną informację o tym, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio po dokonanym zakupie, podając niezbędne dane.


VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta.
2.    Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, Sekcja Sprzedaży. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
3.    Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowanie tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4.    Stosowny formularz odstąpienia od umowy sprzedaży jest przesyłany Konsumentowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsumentowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
6.    Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
7.    Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, Sekcja Sprzedaży.
8.    Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inną formę zwrotu.
9.    Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.
10.    Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1.

VIII. Wady Towaru. Reklamacje

1.    Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
2.    Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami powołanej wyżej ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
3.    W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
4.    W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.
5.    Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.
6.    W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz w miarę możliwości z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą na adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków, Sekcja Sprzedaży. W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego).
7.    Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
8.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.
9.    W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.

IX. Dane osobowe. Klauzula informacyjna RODO

1.    Administratorem danych osobowych Klientów, przekazywanych przy dokonywaniu przez Klientów zakupów w Sklepie Internetowym, jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35 (Sprzedający). Dane kontaktowe: e-mail: dyrekcja@mhk.pl,  nr tel.: 12 619-23-02.
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administratora są następujące: e-mail: iod@mhk.pl, tel. 609-799-666, adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35.
3.    Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego wskazane w Formularzu Zamówienia będą przetwarzane w następującym celu:
- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży internetowej - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przy czym w zakresie danych osobowych, których podanie w Formularzu Zamówienia jest fakultatywne podstawą prawną ich przetworzenia jest zgoda Klienta (art.6 ust.1 lit a) RODO),
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych - art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO,
- ustalenia, obrony i dochodzenia przez Administratora potencjalnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży internetowej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego przechowywane będą do czasu zrealizowania umowy sprzedaży oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy sprzedaży internetowej.
5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego będą pracownicy Administratora bezpośrednio związani z realizacją umowy sprzedaży internetowej (Dział Promocji i Marketingu, Dział Księgowości), jak również podmioty zewnętrzne: operator płatności Sklepu Internetowego, banki, operator pocztowy.
6.  Klienci Sklepu Internetowego posiadają prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach Klienci proszeni są o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 2 powyżej.
7. W każdym czasie Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Klientów danych osobowych oznaczonych w Formularzu Zamówienia jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednak niezbędne do przyjęcia, obsługi i realizacji Zamówienia. W przypadku ich nie podania umowa sprzedaży internetowej nie zostanie zawarta i zrealizowana. Podanie przez Klientów danych osobowych oznaczonych w Formularzu Zamówienia jako fakultatywne jest dobrowolne. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Klienta umieszczone w Formularzu Zamówienia, a Formularz nie będzie zawierał zgody na ich przetwarzanie, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
10. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Klientów do państwa trzeciego.
11. Administrator danych osobowych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka, w celu zapewnienia, że dane osobowe podane przez Klientów podczas dokonywania zakupu internetowego przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, a dostęp do ich danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i to w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania.

X. Postanowienia końcowe
1.    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed taką zmianą; Zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
3.    Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient tj. w formacie PDF.
4.    W razie zaistnienia między Stronami sporu, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in:
a.    zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
b.    zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
c.    pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
5.    Do wszelkich zamówień Towarów złożonych przed tym dniem stosuje się postanowienia regulaminu Sklepu obowiązujące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU: Wzór formularza odstąpienia od umowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy