Kontakt

Kontakt

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby przed wysłaniem wiadomości e-mail na adresy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie wskazane poniżej, zapoznali się Państwo z poniższą informacją.
1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz danych osobowych przekazanych przez Państwa w treści danej wiadomości e-mail jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), Rynek Główny 35. Dane kontaktowe: e-mail: dyrekcja@mhk, nr tel.: 12 619-23-02.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Administratora są następujące: e-mail: iod@mhk.pl, tel. 609-799-666, adres: 31-011 Kraków, Rynek Główny 35.
3.  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań statutowych Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres utrzymywania kontaktów i wymiany korespondencji e-mail pomiędzy Państwem, a Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, mających na celu realizowanie zadań statutowych Muzeum.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Administratora, na których adres została przez Państwa wysłana wiadomość e-mail.
6. W każdym czasie mają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w punkcie 2 powyżej.
7. W każdym czasie macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail jest dobrowolne.
9. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do państwa trzeciego.

Informujemy, że wszystkie biura i pracownie znajdujące się dotychczas w budynku głównym Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35 z powodu remontu tymczasowo mieszczą się pod nowym adresem:

ul. Pawia 5, wejście nr 5,  II piętro
31-154 Kraków
(Galeria Krakowska)
NUMERY TELEFONÓW POZOSTAŁY BEZ ZMIAN

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
PKO BP SA
95 1020 2892 0000 5102 0591 0361
SWIFT:  BPKOPLPW


Centrala:
tel.: (12) 619-23-00, (12) 619-23-60, (12) 61-92-400


Centrum Obsługi Zwiedzających:
tel. 12 426 50 60
e-mail: info@mhk.pl
Rynek Główny 1 (Sukiennice)
godziny otwarcia:
10.00-19.00


Sekretariat
tel.: (12) 422-32-64, (12) 619-23-02
fax: (12) 422-32-64
tel. centrala (12) 619-23-00
e-mail: dyrekcja[at]mhk.pl

Dyrektor
mgr Michał Niezabitowski
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 422-32-64
e-mail: dyrekcja[at]mhk.pl

Asystent Dyrektora
Anna Staroń, tel. 12 619 23 93
e-mail: a.staron[at]mhk.pl

Z-ca dyrektora ds. naukowych
mgr Jacek Salwiński
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 422-32-64
e-mail: j.salwinski[at]mhk.pl

Z-ca dyrektora ds. zbiorów i organizacji wystaw
mgr Anna Śliwa-Suchowiak
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-44
e-mail: a.suchowiak[at]mhk.pl

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych
mgr inż. Adam Świerz
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-12
e-mail: a.swierz[at]mhk.pl

Kancelaria Dyrektora
kierownik: Krzysztof Haczewski
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
Tel. (12) 619 23 85, 536 489 678
e-mail: pr@mhk.pl

Sekcja Zarządzania Informacją i Wizerunkiem
Specjalista ds. mediów społecznościowych: Kamila Buturla
Referent ds. Public Relations: Filip Obara
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
Tel. (12) 619 23 85
e-mail: pr@mhk.pl
Sekcja Public Relations MHK. Zajmuje się kontaktami ze zwiedzającymi, zarówno bezpośrednio jak i poprzez media. Prowadzi i koordynuje działania MHK w zakresie mediów społecznościowych, oraz dba o wizerunek Muzeum.

Sekcja Strategii i Rozwoju
Starszy specjalista ds. zarządzania strategicznego: Agnieszka Szostak
Rynek Główny 35 (wejście od ul. Szczepańskiej), 31-011 Kraków
tel. (12) 619 23 15, 794 61 41 01, e-mail: a.szostak@mhk.pl
Sekcja Strategii i Rozwoju zajmuje się opracowaniem i  wdrażaniem strategii rozwoju Muzeum oraz koordynacją prac Kolegium Strategicznego. Ponadto realizuje zadania z zakresu kontroli zarządczej (samoocena, analiza ryzyk), a także sprawozdawczości (ankiety GUS, NIMOZ).

Sekcja Zarządzania Projektami
Specjalista ds. monitorowania realizacji projektów Mariusz Gad,
Rynek Główny 35 (wejście od ul. Szczepańskiej), 31-011 Kraków
tel. (12) 619 23 15

Sekcja Współpracy Międzynarodowej
kierownik: Michał Grabowski,
asystent: Daniel Borowski
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619 23 68
Sekcja zajmuje się kontaktami Muzeum z instytucjami zagranicznymi, organizacją wyjazdów studyjnych, współpracy zagranicznej i koordynuje działania związane z przygotowaniem wystaw MHK za granicą i zagranicznych instytucji w obiektach MHK.

Księgowość
główny księgowy
Monika Synowiec
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-04, 619-23-09, 423-10-86


Administracja
kierownik
mgr Joanna Boczoń
ul. Jagiellońska 4, 31-010 Kraków
tel. (12) 619-23-65, 422-32-41
Dział Administracji zajmuje się całokształtem spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, nadzorowaniem i bezpośrednim kierowaniem remontami obiektów Muzeum.
Zajmujemy się również bieżącym administrowaniem naszymi budynkami oraz posiadanym wyposażeniem. Świadczymy usługi transportowe.

Kurator Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
prof. Zdzisław Noga
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
tel. (12) 619-23-02
Kurator koordynuje działania naukowe Muzeum, uczestniczy w pracach Kolegium Wydawniczego, opiniuje, recenzuje i ocenia scenariusze wystaw i publikacje muzealne, prowadzi samodzielne prace badawcze, udziela informacji, konsultacji i porad naukowych w zakresie historii Krakowa, uczestniczy w działaniach mających na celu popularyzację wiedzy o dziejach i kulturze Krakowa, wchodzi w skład Kolegium Dyrektorskiego MHK; podlega bezpośrednio Wicedyrektorowi ds. Naukowych Muzeum.
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl