Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania


Regulamin zwiedzania wystawy stałej „Apteka w getcie krakowskim” w Aptece pod Orłem, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

1. Wystawę stałą „Apteka w getcie krakowskim” w Aptece pod Orłem można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
2. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 i nie mniej niż 10 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem itp.).
3. Osoby indywidualnie i grupy zorganizowane mogą dokonać za pośrednictwem strony internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (www.mhk.pl rezerwacji przewodnickiej (wymagana rezerwacja przewodnika, wyznaczonego przez muzeum min.
3 dni przed terminem zwiedzania).
4. Pierwszeństwo wejścia na wystawę mają osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.
5. Organizacja zwiedzania Muzeum w poniedziałki:
a/ wstęp na wystawę jest wolny
b/ grupy zorganizowane mają wstęp bezpłatny, ale w przypadku skorzystania z usługi przewodnickiej ponoszą jej koszt.
6. Przed wejściem na wystawę należy dokonać zakupu biletów do Muzeum zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.
7. Aktualny cennik oraz wykaz osób uprawnionych do wstępu bezpłatnego i ulgowego znajduje się na stronie www.mhk.pl.
8. Czas zwiedzania wystawy dla grup zorganizowanych  korzystających z usługi przewodnickiej wynosi ok. 60 min.
9. Ostatnie wejście na wystawę dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych bez usługi przewodnickiej następuje 30 min. przed jej zamknięciem,  natomiast w przypadku grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych zwiedzających z przewodnikiem następuje do 60 min. przed zamknięciem.
10. Zalecany wstęp dla młodzieży od lat 13, młodsze dzieci mogą zwiedzać wystawę tylko
z  rodzicami lub opiekunami.
11. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
12. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
13. W wypadku niewykorzystania przez grupy zorganizowane lub zwiedzających,  zamawiających usługę przewodnicką, rezerwacji lub braku zawiadomienia o rezygnacji ze zwiedzania lub usługi przewodnickiej, w zarezerwowanym terminie co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed zarezerwowanym terminem, podmiot dokonujący rezerwacji zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 zł.
14. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz ilości osób przebywających jednorazowo na wystawie.
15. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia grup zorganizowanych nie przestrzegających niniejszego regulaminu.
16. Na wystawie stałej obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych
i statywów.
17. Na wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
18. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
19. Zabronione jest wnoszenia na wystawę:
•    broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
•    materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
•    zwierząt
Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 19.00 lub pocztą elektroniczną: info@mhk.pl
20. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2012 r.


ZASADY ZAKUPU BILETÓW GRUPOWYCH, ULGOWYCH ORAZ RODZINNYCH

1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:
a)    uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie
b)    osoby powyżej 65. roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami
c)    nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
d)    osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
e)    kombatanci
f)    osoby korzystające z programów partnerskich, w których uczestniczy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – na warunkach określonych w tych programach.

2. Do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są:
a)    dwie osoby dorosłe oraz maksymalnie dwoje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia
b)    jedna osoba dorosła oraz maksymalnie troje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia

3. Do zakupu biletu grupowego uprawniona jest grupa osób dorosłych, w liczbie:
a)    od 15 osób (licząc łącznie z opiekunami) – na wystawę stałą w oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera
b)  co najmniej 16 osób (licząc łącznie z opiekunami) na wystawę stałą w oddziale Podziemia Rynku
c)   co najmniej 10 osób (licząc łącznie z opiekunami) w pozostałych oddziałach i filiach oddziałów Muzeum

4. Do zakupu biletu grupowego ulgowego uprawnione jest grupa osób, którą tworzą uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych artystycznych oraz studenci.

5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są:
a)    legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
b)    legitymacje emeryta-rencisty
c)    legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
d)    legitymacje służbowe przysługujące następującym osobom: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
e)    legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu następującym osobom: osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
f)    zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
g)   legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
h)   dokumenty potwierdzające wiek

plac Bohaterów Getta 18, 30-547 Kraków
tel. (+48) 12 656-56-25
e-mail: apteka@mhk.pl

Kierownik oddziału:
kustosz Monika Bednarek

Zobacz nasz profil na Facebooku


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

poniedziałek 10.00-14.00
wtorek - niedziela 9.00-17.00

UWAGA: OSTATNIE WEJŚCIE -  30 MIN. PRZED ZAMKNIĘCIEM WYSTAWY

Muzeum nieczynne w drugi wtorek miesiąca.


Ceny biletów na wystawę:

normalny 11 zł
ulgowy 9 zł
grupowy 9 zł
grupowy szkolny 8 zł
rodzinny 20 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat)

oprowadzanie po wystawie 100 zł od grupy + bilety wstępu
lekcje muzealne 100 zł od grupy

Wstęp wolny w poniedziałki.

Łączony bilet wstępu Trasa Pamięci (Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem, Fabryka Schindlera):
bilet normalny: 32 zł
bilet ulgowy: 24 zł
bilet rodzinny: 64 zł
bilet grupowy: 24 zł
bilet grupowy szkolny: 22 zł
Bilet ważny przez 7 dni od daty zakupu.

Bilety będzie nabyć w kasie oddziału lub w Centrum Obsługi Zwiedzających, Sukiennice, Rynek Główny 1.
Rezerwacja usługi przewodnickiej (oprowadzanie) na stronie www.bilety.mhk.pl

Rezerwuj bilety
do MHK online
*
Muzeum na trasie pamięci MHK