Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA
wystawy stałej „Kraków - czas okupacji 1939-1945”
w Oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera

§ 1
Definicje
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:
a) Muzeum – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział Fabryka Emalia Oskara Schindlera,
b) Wystawa – wystawa stała, „Kraków - czas okupacji 1939-1945”,
c) Turysta indywidualny – osoba lub grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie nie przekraczającej 14,
d) Grupa zorganizowana – grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie od 15 do max.26, wliczając opiekunów grupy i pilota,
e) Zwiedzający – turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane,
f) System – System internetowej rezerwacji biletów na Wystawę dostępny na stronie www.bilety.mhk.pl.

§ 2
Dni i godziny otwarcia Wystawy. Czas zwiedzania

1. Wystawę można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
2. W sezonie zimowym (listopad-marzec)  Muzeum jest czynne: w poniedziałki od godz. 10:00 do 14:00; od wtorku do niedzieli od godz. 10:00 do 18:00.
3. W sezonie letnim (kwiecień – październik) Muzeum jest czynne: w poniedziałki od godz. 10:00
do 16:00, a od wtorku do niedzieli od godz. 09:00 do 20:00.
4. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  w sezonie letnim Muzeum jest czynne  od  godz. 10.00 do 14.00.
5. Czas zwiedzania wystawy dla grup zorganizowanych wynosi około 90 minut.
6. Ostatnie wejście na wystawę następuje najpóźniej na 90 min. przed jej zamknięciem.
7. Muzeum zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy.

§ 3
Zakup biletów

1. Na Wystawie obowiązuje dzienny limit zwiedzających.
2. Przed wejściem na wystawę należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum. Aktualny cennik znajduje się na stronie: http://www.mhk.pl/oddzialy/fabryka-schindlera.
3. Z uwagi na ograniczoną ilość biletów zaleca się dokonanie ich wcześniejszej rezerwacji w Systemie internetowej rezerwacji biletów.
4. Zwiedzający dokonujący zakupu biletów po uprzednim dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem Systemu, obowiązani są uiścić cenę zakupu wg stawek określonych w poczynionej rezerwacji, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
5. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
6. W poniedziałki wstęp na Wystawę jest bezpłatny, za okazaniem pobranego z Kasy bezpłatnego biletu. Grupom zorganizowanym w poniedziałki przysługuje bezpłatny wstęp na Wystawę, natomiast obowiązane są one uiścić koszt usługi przewodnickiej.
7. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w zarządzeniu Dyrektora Muzeum nr 24/2015 z dnia 02.04.2015 r.
§ 4
Zwiedzanie z przewodnikiem

1. Grupy zorganizowane zobowiązane są zwiedzać wystawę z przewodnikiem wyznaczonym przez Muzeum lub z przewodnikiem zewnętrznym posiadającym certyfikat uprawniający do oprowadzania w Muzeum.
2. Turyści indywidualni mogą za dodatkową opłata wykupić usługę przewodnicką zgodnie z ust.3 niniejszego paragrafu.
3. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych odbywa się najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem zwiedzania, za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.mhk.pl, zgodnie z zamieszczoną na niej procedurą lub bezpośrednio w Centrum Obsługi Zwiedzających (COZ) lub też drogą mailową na adres info@mhk.pl.
4. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i nałożenia kary umownej na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

§ 5
Obowiązek odwołania rezerwacji

1. Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
2. Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej trzy dni kalendarzowe przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@mhk.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.

§ 6
Konsekwencje nie odwołania rezerwacji

1. W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa karą umowną w wysokości 100 zł. Kwota kary winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
2. Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.

§ 7
Porządek zwiedzania

1. Zwiedzający wchodzą na wystawę zgodnie z godziną wejścia podaną na bilecie. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia osób, których czas spóźnienia przekracza 15 minut.
2. Przed wejściem na Wystawę zwiedzający obowiązani są skorzystać z bezpłatnej szatni.
3. Zabronione jest wnoszenie na Wystawę:
a. wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
b. materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
c. długich parasoli,
d. plecaków i dużego bagażu,
e. zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych
4. Wystawę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
5. Na Wystawie obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów oraz zakaz filmowania.
6. Na wystawie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
7. Zabrania się wstępu na Wystawę osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
8. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
9. Zalecany wstęp na Wystawę dla młodzieży od lat 14, młodsze dzieci mogą zwiedzać tylko
z  rodzicami lub opiekunami
10. Wewnątrz instalacji rzeźbiarskiej w „Gabinecie Oscara Schindlera” nie może jednorazowo przebywać więcej niż 10 osób.

§ 8
Sankcje porządkowe

1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin.
2. Za zniszczenie lub zagubienie emaliowanego bloczka z szatni pobierana jest od zwiedzających opłata w wysokości 70,00 zł za każdy z bloczków, płatna bezpośrednio w Kasie Oddziału.

§ 9
Pozostałe uregulowania

1. Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania wystawy można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 20.00 lub pocztą elektroniczną: info@mhk.pl lub też fabrykaschindlera@mhk.pl.
2. Wykupienie lub zarezerwowanie biletu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.

ZASADY ZAKUPU BILETÓW GRUPOWYCH, ULGOWYCH ORAZ RODZINNYCH

1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:
a)    uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie
b)    osoby powyżej 65. roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami
c)    nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
d)    osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
e)    kombatanci
f)    osoby korzystające z programów partnerskich, w których uczestniczy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – na warunkach określonych w tych programach.

2. Do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są:
a)    dwie osoby dorosłe oraz maksymalnie dwoje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia
b)    jedna osoba dorosła oraz maksymalnie troje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia

3. Do zakupu biletu grupowego uprawniona jest grupa osób dorosłych, w liczbie:
a)    od 15 osób (licząc łącznie z opiekunami) – na wystawę stałą w oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera
b)  co najmniej 16 osób (licząc łącznie z opiekunami) na wystawę stałą w oddziale Podziemia Rynku
c)   co najmniej 10 osób (licząc łącznie z opiekunami) w pozostałych oddziałach i filiach oddziałów Muzeum

4. Do zakupu biletu grupowego ulgowego uprawnione jest grupa osób, którą tworzą uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych artystycznych oraz studenci.

5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są:
a)    legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
b)    legitymacje emeryta-rencisty
c)    legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
d)    legitymacje służbowe przysługujące następującym osobom: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
e)    legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu następującym osobom: osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
f)    zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
g)   legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
h)   dokumenty potwierdzające wiek


KONIECZNA WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA

ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków
tel./fax (+48) 12 257-10-17,
(12) 257-00-95,
(12) 257 00 96
e-mail: fabrykaschindlera@mhk.pl

Kierownik oddziału:
kustosz Monika Bednarek


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

sezon zimowy (listopad-marzec)
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek-niedziela 10.00-18.00 (1. wtorek miesiąca - muzeum nieczynne)


sezon letni (kwiecień-październik)
poniedziałek 9.00-16.00 (1. poniedziałek miesiąca czynne do 14.00)
wtorek-niedziela 09.00-20.00 (1. wtorek miesiąca - muzeum nieczynne)

OSTATNIE WEJŚCIE - 90 MIN. PRZED ZAMKNIĘCIEM WYSTAWY

W muzeum obowiązuje dzienny limit zwiedzających.
Zalecamy uprzednią rezerwację biletów on line: www.bilety.mhk.pl.

Zalecany wstęp na wystawę dla młodzieży od lat 14.

W 2019 r. muzeum będzie nieczynne w dniach:
1 i 6 stycznia, 21 kwietnia, 3 maja, 20 czerwca, 15 sierpnia, 1 oraz 11 listopada, 25 grudnia.

Ceny biletów na wystawę:


Szanowni Państwo, 
Informujemy, że od 2 listopada 2018 roku w Fabryce Schindlera wprowadzony zostanie system elektronicznego sprawdzania biletów. Przypominamy o przestrzeganiu regulaminu zwiedzania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na godziny wejścia na wystawę drukowanej na bilecie. 
Zwiedzający będą wpuszczani na wystawę bezwzględnie zgodnie z godziną wejścia podaną na bilecie. 
 
normalny 24 zł
ulgowy 18 zł
rodzinny 55 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat)
grupowy 18 zł
grupowy ulgowy 15 zł  (cena nie zawiera usługi przewodnickiej)*
członkowie Klubu MHK - wstęp wolny

Wstęp wolny na wystawę stałą w poniedziałki.
Bilety należy pobrać w kasie, ich liczba jest ograniczona.

oprowadzanie po wystawie stałej:
cena podstawowa - 140 zł
cena dla grup uprawnionych do nabycia biletów grupowych ulgowych - 120 zł

Uwaga: Zwiedzanie grupowe (15-25 osób) obowiązkowo z przewodnikiem!

Łączony bilet wstępu Trasa Pamięci (Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem, Fabryka Schindlera):
bilet normalny: 32 zł
bilet ulgowy: 24 zł
bilet rodzinny: 64 zł
bilet grupowy: 24 zł
bilet grupowy szkolny: 22 zł
Bilet ważny przez 7 dni od daty zakupu.

Rezerwuj bilety
do MHK online
*
Muzeum na trasie pamięci MHK

Filmy