Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania wystawy stałej i wystaw czasowych
„Mieszczański dom” w kamienicy Hipolitów, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
1. Wystawę stałą i wystawy czasowe w „Domu Mieszczańskim” – Kamienicy Hipolitów można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
2. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 i mniej niż 10 osób (łącznie
z opiekunami grupy, pilotem itp.).
3. Osoby indywidualne i grupy zorganizowane mogą dokonać za pośrednictwem strony internetowej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (www.mhk.pl) rezerwacji przewodnickiej (rezerwacji przewodnika, którego wyznacza Muzeum, należy dokonać co najmniej 3 dni przed terminem zwiedzania).
4. Pierwszeństwo wejścia na wystawę stałą i czasową mają osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.
5. Organizacja zwiedzania Muzeum w środy:
a/ wstęp na wystawę jest bezpłatny
b/ wstęp bezpłatny na wystawę mają także grupy zorganizowane, ponoszą jednak koszt usługi przewodnickiej w przypadku zarezerwowania takiej usługi w Muzeum.
6. Przed wejściem na wystawę stałą i czasową należy dokonać zakupu biletów do Muzeum zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.
7. Aktualny cennik oraz wykaz osób uprawnionych do wstępu bezpłatnego i ulgowego znajduje się na stronie www.mhk.pl.
8. Czas zwiedzania wystawy stałej i wystaw czasowych dla grup zorganizowanych korzystających z usługi przewodnickiej wynosi ok. 60 min.
9. Ostatnie wejście na wystawę stałą i czasową osób indywidualnych i grup zorganizowanych bez usługi przewodnickiej następuje 30 min. przed jej zamknięciem, natomiast
w przypadku grup zorganizowanych lub turystów indywidualnych zwiedzających
z przewodnikiem – do 60 min. przed jej zamknięciem.
10. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
11. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
12. W wypadku niewykorzystania rezerwacji przez grupy zorganizowane lub zwiedzających zamawiających usługę przewodnicką w zarezerwowanym terminie co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed zarezerwowanym terminem, podmiot dokonujący rezerwacji zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 zł.
13. Muzeum w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz ilości osób przebywających jednorazowo na wystawie.
14. Muzeum zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia grup zorganizowanych nie przestrzegających niniejszego regulaminu.
15. Na wystawie stałej i wystawach czasowych obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów.
16. Na wystawie stałej i wystawach czasowych nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
17. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
18. Zabronione jest wnoszenie na wystawę:
•  broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
•  materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 19.00 lub pocztą elektroniczną: info@mhk.pl.
19. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2012 r.

ZASADY ZAKUPU BILETÓW GRUPOWYCH, ULGOWYCH ORAZ RODZINNYCH
1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:
a)    uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie
b)    osoby powyżej 65. roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami
c)    nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
d)    osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
e)    kombatanci
f)    osoby korzystające z programów partnerskich, w których uczestniczy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – na warunkach określonych w tych programach.
2. Do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są:
a)    dwie osoby dorosłe oraz maksymalnie dwoje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia
b)    jedna osoba dorosła oraz maksymalnie troje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia
3. Do zakupu biletu grupowego uprawniona jest grupa osób dorosłych, w liczbie:
a)    od 15 osób (licząc łącznie z opiekunami) – na wystawę stałą w oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera
b)  co najmniej 16 osób (licząc łącznie z opiekunami) na wystawę stałą w oddziale Podziemia Rynku
c)   co najmniej 10 osób (licząc łącznie z opiekunami) w pozostałych oddziałach i filiach oddziałów Muzeum
4. Do zakupu biletu grupowego ulgowego uprawnione jest grupa osób, którą tworzą uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych artystycznych oraz studenci.
5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są:
a)    legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
b)    legitymacje emeryta-rencisty
c)    legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
d)    legitymacje służbowe przysługujące następującym osobom: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
e)    legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu następującym osobom: osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
f)    zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
g)   legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
h)   dokumenty potwierdzające wiek

plac Mariacki 3, 31-042 Kraków
tel. (+48) 12 422-42-19, 12 422-21-18, 12 411-99-18
e-mail: hipolitow@mhk.pl

Kierownik oddziału:
kustosz Joanna Strzyżewska

Zobacz nasz profil na Facebooku


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

środa - niedziela 10.00-17.30

Wstęp wolny na wystawę stałą w środy.

Ceny biletów na wystawę:

normalny 10 zł 
ulgowy 8 zł 
zbiorowy, szkolny 7 zł
grupowy (dorośli) 8 zł
rodzinny 20 zł 
członkowie Klubu MHK - wstęp wolny

oprowadzanie po wystawie 100 zł od grupy + bilety wstępu
lekcje muzealne 100 zł od grupy
warsztaty 120 zł od grupy
lekcje w terenie 120 zł od grupy
lekcje w szkole 140 zł od grupy
zajęcia z Krzysztoforkiem lub Dorotką: koszt warsztatu + 200 zł za udział aktora (od grupy)
Rezerwuj bilety
do MHK online