Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM PODGÓRZA

§ 1
Definicje
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:
a)    Muzeum – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35,
b)    Muzeum Podgórza – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, z siedzibą
w Krakowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 1,
c)    wystawa stała – wystawa „Miasto pod kopcem Kraka” prezentowana w Muzeum Podgórza,
d)    wystawy czasowe – wystawy zmienne, prezentowane w Muzeum Podgórza, o których muzeum informuje na stronie internetowej, 
e)    zwiedzający indywidualny – osoba lub grupa osób (dorosłych oraz dzieci i ich opiekunów) w liczbie łącznie nie przekraczającej 14 osób,
f)    grupa zorganizowana – grupa osób (dorosłych oraz dzieci) w liczbie od 15 do max. 25 osób, wliczając w to opiekunów grupy i pilota,
g)    zwiedzający – zwiedzający indywidulani oraz grupy zorganizowane,
h)    Regulamin – Regulamin zwiedzania Muzeum Podgórza.

§ 2
Dni i godziny otwarcia Muzeum Podgórza.
Czas zwiedzania
1.    Wystawy w Muzeum Podgórza można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
2.    Muzeum Podgórza jest czynne dla zwiedzających od wtorku do niedzieli, w godzinach 9.30-17.00. W poniedziałek muzeum jest zamknięte.
3.    Muzeum Podgórza zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dni i godzin otwarcia oraz do czasowego wyłączania ze zwiedzania części wystawy stałej lub wystaw czasowych.
4.    Dniem wolnego wstępu na wystawę stałą jest wtorek.
5.    Na wystawach czasowych nie obowiązuje dzień darmowego wstępu.
6.    Do wstępu bezpłatnego lub wstępu ze zniżką uprawnione są osoby lub grupy osób wymienione w zarządzeniu Dyrektora Muzeum nr 24/2015 z dnia 02.04.2015 r.
7.    Czas zwiedzania wystawy stałej wynosi około 60 minut.
8.    Ostatnie wejście na wystawę stałą może nastąpić najpóźniej na 30 minut przed jej zamknięciem.

§ 3
Zakup biletów przez zwiedzających
1.    Przed wejściem na wystawy należy dokonać zakupu biletu wstępu w cenie ustalonej
w obowiązującym w Muzeum Podgórza cenniku.
2.    Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi
3.    Zwiedzający indywidualni nie muszą dokonywać wcześniejszej rezerwacji zwiedzania.
4.    Zwiedzający indywidualnie wystawę stałą mogą wypożyczyć audioprzewodnik w cenie biletu na wystawę. Zwiedzający uprawnieni do nieodpłatnego zwiedzania lub zwiedzający  wystawę stałą w dzień darmowego wstępu mogą wypożyczyć audioprzewodnik nieodpłatnie. Audioprzewodnik wydawany jest w kasie Muzeum Podgórza, oddawany w ostatniej sali pracownikowi obsługi oddziału.

§ 4
Zwiedzanie z przewodnikiem
1.    Grupy zorganizowane mają możliwość wykupienia usługi przewodnickiej.
2.    Zwiedzający indywidualni mogą za dodatkową opłatą zarezerwować usługę przewodnicką zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu.
3.    Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub zwiedzających indywidualnych odbywa się najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem zwiedzania,
za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.mhk.pl, zgodnie z zamieszczoną na niej procedurą lub bezpośrednio w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum (COZ) lub też drogą mailową, za pośrednictwem adresu info@mhk.pl.
4.    Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny na którą dokonana była rezerwacja. Upływie tego czasu Muzeum zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia grupy i nałożenia kary umownej na zasadach określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.
§ 5
Obowiązek odwołania rezerwacji
1.    Zwiedzający indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.
2.    Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej trzy dni kalendarzowe przed terminem zwiedzania pocztą elektroniczną na adres: info@mhk.pl lub osobiście w Centrum Obsługi Zwiedzających mieszczącym się w Sukiennicach, Kraków, Rynek Główny 1.

§ 6
Konsekwencje nieodwołania rezerwacji
1.    W przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, osoby dokonujące rezerwacji zostaną obciążone przez Muzeum karą umowną w wysokości 100 zł. Kwota kary winna zostać uiszczona w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o jej nałożeniu, na rachunek bankowy MHK nr konta 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361.
2.    Osoby, które otrzymały informację o nałożeniu kary umownej mają prawo wnieść od niej odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy kierować na piśmie do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków, Rynek Główny 35. Ostateczną decyzję w sprawie kary, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podejmuje Dyrektor Muzeum lub osoby przez niego upoważnione.
§ 7
Porządek zwiedzania

1.    Wystawę stałą może zwiedzać jednocześnie maksymalnie 60 osób.
2.    Zabronione jest wnoszenie na wystawy:
a. wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów ostrych, długich lub innych mogących zostać uznane przez pracowników Muzeum za potencjalnie niebezpieczne,
b. materiałów wybuchowych, chemicznych, łatwopalnych, toksycznych,
c. długich parasoli,
d. plecaków i dużego bagażu,
e. zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych,
f. żywności i napojów.
3.    Wystawy należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
4.    Na wystawach obowiązuje zakaz fotografowania z użyciem lamp błyskowych i statywów oraz zakaz filmowania.
5.    Na wystawach nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
6.    Zabrania się wstępu do Muzeum Podgórza osobom nietrzeźwym lub zachowującym się
w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu zbiorów lub innych zwiedzających, zakłócić porządek zwiedzania, a także naruszyć ogólnie przyjęte normy zachowania
w miejscach publicznych.
7.    Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum Podgórza.
8.    Zwiedzający indywidualni lub grupy zorganizowane mogą skorzystać z bezpłatnej szatni. Kluczyk do szafek wydawany jest w kasie Muzeum Podgórza

§ 8
Sankcje porządkowe
1.    Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz zwiedzających indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących zapisy niniejszego Regulaminu.
2.    Za zniszczenie lub zagubienie emaliowanego bloczka z szatni pobierana jest
od zwiedzających opłata w wysokości 50,00 zł za każdy z bloczków, płatna bezpośrednio
w kasie Muzeum Podgórza.

§ 9
Pozostałe uregulowania
1.    Dodatkowe informacje dotyczące zwiedzania Muzeum Podgórza można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10.00 do 20.00 lub pocztą elektroniczną poprzez adres: info@mhk.pl.
2.    Wykupienie lub zarezerwowanie biletu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.

Rezerwacja biletów: 12 426 50 60 lub info@mhk.pl
ul. Powstańców Wielkopolskich 1 / ul. Limanowskiego 51
30-553 Kraków
tel. 12 39-68-101 (Kasa)
tel. 12 39-68-102

Kierownik oddziału
adiunkt Katarzyna Bury
podgorze@mhk.pl


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

wtorek - niedziela 9.30 - 17.00
Muzeum jest nieczynne w każdą drugą środę miesiąca. 


Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej i EFRR w ramach RPO WM 2014-2020 oraz środków Gminy Miejskiej Kraków.
Partnerem wystawy jest: Archiwum Narodowe w Krakowie.

Ceny biletów na wystawę:

normalny: 12 zł
ulgowy: 9 zł
grupowy (dorośli): 6 zł
grupowy ulgowy: 5 zł
rodzinny: 24 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat)
oprowadzanie: 100 zł

wtorek dniem wolnego wstępu na wystawę główną, zwiedzanie wystawy czasowej płatne
bilet na wystawę stałą upoważnia do zwiedzenia wystawy czasowej

Rezerwuj bilety
do MHK online

Filmy

Filmy

Filmy