Regulamin zwiedzania Cyberteki

Regulamin zwiedzania Cyberteki

Regulamin zwiedzania wystawy
Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń

1.  Godziny otwarcia obiektu: od wtorku do niedzieli, od 10.00 do 17.30.

2.  Cybertekę można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

3.  Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 20 osób (łącznie z opiekunami grupy i przewodnikiem lub pilotem).

4.  Przed wejściem na wystawę należy dokonać zakupu biletu do Muzeum zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

5.  Aktualny cennik oraz wykaz osób uprawnionych do bezpłatnego i ulgowego wstępu na stronie www.mhk.pl.

6.  Organizacja zwiedzania Cyberteki we wtorki:
a). wstęp na wystawę jest wolny
b). grupy zorganizowane maja wstęp bezpłatny, a w przypadku skorzystania z usługi przewodnickiej ponoszą jej koszt.

7.  Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne mogą wykupić usługę przewodnicką, która realizowana jest przez przewodnika wyznaczonego przez Muzeum.

8.  Rezerwacja przewodnika dla grup lub osób indywidualnych odbywa się najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem  zwiedzania, za pośrednictwem strony internetowej www.mhk.pl lub w Centrum Obsługi Zwiedzających MHK (Sukiennice, Rynek Główny 1).

9.  Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i nałożenia kary umownej w wysokości 100 zł za niewykorzystanie rezerwacji.

10.  W wypadku niewykorzystania lub rezygnacji z rezerwacji usługi przewodnickiej i braku zawiadomienia o powyższym co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed zarezerwowanym terminem, podmiot dokonujący rezerwacji zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 zł.

11.  Dyrektor Muzeum ma prawo, po rozpatrzeniu odwołania od zastosowania kary umownej, podjąć decyzję o uchyleniu tej kary. Odwołanie należy kierować do Dyrektora MHK w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o nałożeniu kary.

12.  Dopuszcza się możliwość zwiedzania z przewodnikiem zewnętrznym, pod warunkiem posiadania przez niego stosownych zaświadczeń.

13.  W związku z przepisami przeciwpożarowymi w obiekcie obowiązuje limit zwiedzających. Jednocześnie na wystawie może przebywać max. 50 osób zwiedzających.

14.  W przypadku wyczerpania powyższego limitu pracownik Muzeum uprawniony jest do czasowego wstrzymania wejść do Cyberteki.

15.  W sytuacji, gdy dwie lub więcej grup oczekuje na wejście do obiektu pierwszeństwo przysługuje grupie, która wykupiła usługę przewodnicką.

16.  Czas zwiedzania obiektu z przewodnikiem to ok. 60 min.

17.  Cybertekę należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

18.  Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.

19.  Ostatnie wejście do Cyberteki następuje:
  • 60 min przed zamknięciem – dla zwiedzających, którzy wykupili usługę przewodnicką
  • 45 min przed zamknięciem – dla zwiedzających indywidualnie.
20.  W obiekcie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
21.  Zabrania się wstępu do obiektu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu
zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

21. Zabronione jest wnoszenie do obiektu:
  • broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  • materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
  • długich parasoli,
  • plecaków i dużego bagażu,
  • zwierząt.
22.  Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oraz wyproszenia z obiektu zwiedzających nie przestrzegających niniejszego regulaminu.

23. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli, w godz. od 10.00 do 19.00 lub pocztą elektroniczną: info@mhk.pl.

24. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2014 r.

ZASADY ZAKUPU BILETÓW GRUPOWYCH, ULGOWYCH ORAZ RODZINNYCH

1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:
a)    uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie
b)    osoby powyżej 65. roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami
c)    nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
d)    osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
e)    kombatanci
f)    osoby korzystające z programów partnerskich, w których uczestniczy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – na warunkach określonych w tych programach.

2. Do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są:
a)    dwie osoby dorosłe oraz maksymalnie dwoje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia
b)    jedna osoba dorosła oraz maksymalnie troje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia

3. Do zakupu biletu grupowego uprawniona jest grupa osób dorosłych, w liczbie:
a)    od 15 osób (licząc łącznie z opiekunami) – na wystawę stałą w oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera
b)  co najmniej 16 osób (licząc łącznie z opiekunami) na wystawę stałą w oddziale Podziemia Rynku
c)   co najmniej 10 osób (licząc łącznie z opiekunami) w pozostałych oddziałach i filiach oddziałów Muzeum

4. Do zakupu biletu grupowego ulgowego uprawnione jest grupa osób, którą tworzą uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych artystycznych oraz studenci.

5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są:
a)    legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
b)    legitymacje emeryta-rencisty
c)    legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
d)    legitymacje służbowe przysługujące następującym osobom: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
e)    legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu następującym osobom: osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
f)    zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
g)   legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
h)   dokumenty potwierdzające wiek

Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
(wejście od ul. Szczepańskiej 2)
tel. (+48) 12 619-23-35
e-mail: krzysztofory@mhk.pl

Kierownik oddziału: kustosz Piotr Hapanowicz

Zobacz nasz profil na Facebooku


Zobacz na mapie


Godziny otwarcia:

wystawa stała Cyberteka:
wtorek - niedziela 10.00-17.30Ceny biletów na wystawę:

wystawa stała Cyberteka:
normalny: 12,00 zł
ulgowy: 8,00 zł
rodzinny: 24,00 zł
grupowy ulgowy: 6,00 zł
grupowy (dorośli): 8 zł
członkowie Klubu MHK: wstęp wolny
usługa przewodnicka: 100,00 zł

Wstęp wolny na wystawę Cyberteka we wtorki.

Wejścia na wystawę:
Grupy zorganizowane, do 20 osób: co pół godziny
Turyści indywidualni: co pół godziny, nie więcej niż 15 osób o danej godzinie
Ostanie wejście: dla grup na 60 min. przed zamknięciem ekspozycji, dla turystów indywidualnych na 45 min. przed zamknięciem.

Obowiązuje system rezerwacji biletów i usług przewodnickich przez system rezerwacji MHK.
Centrum Obsługi Zwiedzających
Rynek Główny 1, 31-011 Kraków, tel. 12 426 50 60, e-mail: info@mhk.pl
Rezerwuj bilety
do MHK online