Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania Wieży Ratuszowej, oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

1. Godziny otwarcia obiektu:
  • w sezonie zimowym – zamknięte
  • w sezonie letnim (od kwietnia do października) –
od poniedziałku do niedzieli, od 10.30 do 18.00
2. Dokładne daty otwarcia i zamknięcia obiektu dla zwiedzających w danym roku kalendarzowym zamieszczane są na stronie internetowej www.mhk.pl analogicznie w terminie do 1 marca i 1 września.
3. Wieżę Ratuszową można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
4. Grupa zorganizowana nie może liczyć więcej niż 25 osób (łącznie z opiekunami grupy i przewodnikiem lub pilotem).
5. Zwiedzanie obiektu możliwe jest po zakupieniu biletów w kasie muzealnej zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym na stronie www.mhk.pl (wraz z wykazem osób uprawnionych do bezpłatnego i ulgowego wstępu do Wieży Ratuszowej).
6. Grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne mogą wykupić usługę przewodnicką, która realizowana jest przez przewodnika wyznaczonego przez Muzeum.
7. Rezerwacja przewodnika dla grup lub osób indywidualnych odbywa się najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem zwiedzania, za pośrednictwem strony internetowej www.mhk.pl lub w Centrum Obsługi Zwiedzających MHK (Sukiennice, Rynek Główny 1).
8. Czas oczekiwania przewodnika na grupę lub indywidualnych zwiedzających wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i nałożenia kary umownej w wysokości 100 zł za niewykorzystanie rezerwacji.
9. W wypadku niewykorzystania lub rezygnacji z rezerwacji usługi przewodnickiej i braku zawiadomienia o powyższym co najmniej na 3 dni kalendarzowe przed zarezerwowanym terminem, podmiot dokonujący rezerwacji zostanie obciążony karą umowną w wysokości 100 zł.
10. Dyrektor Muzeum ma prawo, po rozpatrzeniu odwołania od zastosowania kary umownej, podjąć decyzję o uchyleniu tej kary. Odwołanie należy kierować do Dyrektora MHK w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o nałożeniu kary.
11. W związku z przepisami przeciwpożarowymi liczba osób jednocześnie przebywających w obiekcie jest ograniczona. W przypadku zwiększonej frekwencji zwiedzających pracownik Muzeum uprawniony jest do czasowego wstrzymania wejść na Wieżę Ratuszową.
12. W sytuacji, gdy dwie lub więcej grup oczekuje na wejście do obiektu pierwszeństwo przysługuje grupie, która wykupiła usługę przewodnicką.
13. Czas zwiedzania obiektu z przewodnikiem to ok. 60 min.
14. Wieżę Ratuszową należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.
15. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
16. Ostatnie wejście do Wieży Ratuszowej następuje:
  •     60 min przed zamknięciem – dla zwiedzających, którzy wykupili usługę przewodnicką
  •     30 minut przed zamknięciem – dla zwiedzających indywidualnie.
17. W obiekcie nie wolno spożywać żywności i napojów, palić tytoniu oraz rozmawiać przez telefon.
18. Zabrania się wstępu do obiektu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
19. Zabronione jest wnoszenie do obiektu:
  • broni palnej i białej, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne,
  • materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych,
  • zwierząt.
20. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oraz wyproszenia z obiektu zwiedzających nie przestrzegających niniejszego regulaminu.
21. Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Obsługi Zwiedzających pod nr tel./fax (12) 426-50-60, od poniedziałku do niedzieli, w godz. od 10.00 do 19.00 lub pocztą elektroniczną: info@mhk.pl lub edukacja@mhk.pl.
22. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.04.2012 r.

ZASADY ZAKUPU BILETÓW GRUPOWYCH, ULGOWYCH ORAZ RODZINNYCH

1. Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są:
a)    uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, studenci oraz osoby odbywające studia doktoranckie
b)    osoby powyżej 65. roku życia, emeryci, renciści, renciści socjalni, a także osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami
c)    nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
d)    osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
e)    kombatanci
f)    osoby korzystające z programów partnerskich, w których uczestniczy Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – na warunkach określonych w tych programach.
2. Do zakupu biletu rodzinnego uprawnione są:
a)    dwie osoby dorosłe oraz maksymalnie dwoje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia
b)    jedna osoba dorosła oraz maksymalnie troje dzieci do ukończenia przez nie 16 roku życia
3. Do zakupu biletu grupowego uprawniona jest grupa osób dorosłych, w liczbie:
a)    od 15 osób (licząc łącznie z opiekunami) – na wystawę stałą w oddziale Fabryka Emalia Oskara Schindlera
b)  co najmniej 16 osób (licząc łącznie z opiekunami) na wystawę stałą w oddziale Podziemia Rynku
c)   co najmniej 10 osób (licząc łącznie z opiekunami) w pozostałych oddziałach i filiach oddziałów Muzeum
4. Do zakupu biletu grupowego ulgowego uprawnione jest grupa osób, którą tworzą uczniowie  szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych artystycznych oraz studenci.
5. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum są:
a)    legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
b)    legitymacje emeryta-rencisty
c)    legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
d)    legitymacje służbowe przysługujące następującym osobom: nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
e)    legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu następującym osobom: osoby fizyczne odznaczone oznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym  „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
f)    zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
g)   legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
h)   dokumenty potwierdzające wiek


Rynek Główny 1, 31-001 Kraków
tel. (+48) 12 426-43-34, 12 61-92-335, 12 426-41-75
e-mail: krzysztofory@mhk.pl

Kierownik oddziału: kustosz Piotr HapanowiczZobacz na mapie


Godziny otwarcia:

sezon letni (marzec- październik)
wtorek - niedziela 10:30- 18:00
poniedziałek 10:30 - 14:00

sezon zimowy (listopad-grudzień)

wtorek - niedziela 11.00-17.00
poniedziałek 11:00-14:00


OSTATNIE WEJŚCIE 30 MIN. PRZED ZAMKNIĘCIEM

KAŻDY PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA WIEŻA RATUSZOWA NIECZYNNA

Ceny biletów na wystawę:

normalny 10 zł
ulgowy 8 zł
grupowy (ulgowy) 7 zł
grupowy (dorośli) 6 zł
rodzinny 20 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat)
członkowie Klubu MHK - wstęp wolny

oprowadzanie 100 zł od grupy + bilety wstępu
lekcje muzealne 100 zł od grupy
warsztaty 120 zł  od grupy
lekcje w terenie 120 zł od grupy
lekcje w szkole 140 zł od grupy
zajęcia z Krzysztoforkiem lub Dorotką koszt warsztatu + 200 zł za udział aktora (od grupy)

Bilety można nabyć w kasie oddziału lub w Centrum Obsługi Zwiedzających, Sukiennice, Rynek Główny 1
Rezerwacja usługi przewodnickiej (oprowadzanie) na stronie www.mhk.pl.
Rezerwuj bilety
do MHK online