Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, zobowiązującym Muzeum do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zgodnie zasadami zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, jak również do zbierania danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne były wyłącznie odpowiedzią na aktualne oferty pracy oraz oferty odbycia praktyk w Muzeum.

W związku z powyższym prosimy, aby przy składaniu ww. dokumentów w sposób jednoznaczny została przez Państwa potwierdzona ww. okoliczność poprzez:
a)    w przypadku składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wskazanie w tytule wiadomości: „Oferta dotycząca pracy na stanowisku:……………………………../Oferta dotycząca odbycia praktyki……………………….”٭.
b)    w przypadku składania dokumentów osobiście w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – złożenie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie zatytułowanej „Oferta dotycząca pracy na stanowisku:………………………… /Oferta dotycząca odbycia praktyki…………………..”٭.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w sytuacji, w której przesyłane lub składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne nie będą dotyczyć aktualnych ofert pracy lub ofert odbycia praktyki w Muzeum:
a)    w przypadku składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wszelkie wiadomości
e-mail zawierające takie dokumenty będą usuwane,
b)    w przypadku składania dokumentów osobiście w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – dokumenty nie będą przyjmowane przez sekretariat.

Oferty pracy

Nabór na odpłatne praktyki absolwenckie

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  ogłasza nabór osób chętnych na odpłatne praktyki absolwenckie organizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052).
 
Praktyki absolwenckie odbywać się będą od kwietnia 2019 do czerwca 2019 r. na podstawie umowy zawartej na okres 1-3 miesięcy,
 
Miejsce odbywania praktyki: Oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 
Wymagania formalne dla kandydatów:
•    ukończenie co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową,
•    ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 18. roku życia,
•    nieukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30. roku życia.
 
Zakres zadań wykonywanych w ramach umowy o praktykę absolwencką:
•    pomoc w dozorowaniu ekspozycji muzealnych, polegająca m.in. na pilnowaniu eksponatów oraz kierowaniu ruchem osób zwiedzających,
•    pilnowanie porządku na ekspozycji i właściwego zachowania osób  zwiedzających wystawy, w szczególności zapobieganie uszkodzeniu lub dewastacji eksponatów,
•    pomoc w urządzaniu wystaw oraz ich demontażu, 
•    pomoc w organizacji wernisaży i imprez kulturalnych,
•    udzielanie informacji na temat organizowanych przez Muzeum imprez artystycznych.
 
Wymagane dokumenty:
•    CV
•    oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska, 
ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) z adnotacją: „praktyka absolwencka”
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12/6192322, 12/6192319

Klauzula informacyjna
 
Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODOD, pragniemy poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35. Dane kontaktowe Administratora są następujące:
adres do korespondencji: ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, 31-154 Kraków,
e-mail: dyrekcja@mhk.pl
nr tel.: 12 619-23-02
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące: 
e-mail: iod@mhk.pl
nr tel. komórkowego: +48 609-799-666, 
nr tel. stacjonarnego: 12 619-24-02.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do odbycia praktyk absolwenckich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Krakowie, zgodnie z zamieszczoną powyżej ofertą pracodawcy.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
* art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do odbycia praktyk absolwenckich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Krakowie,
* art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia przez Administratora działań mających na celu wyłonienie osoby, z którą zostanie zawarta umowa o praktykę absolwencką, które to działania obejmą również Pani/Pana osobę z uwagi na złożone dokumenty aplikacyjne.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.
6. Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do  czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na odbywanie praktyk absolwenckich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Krakowie.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.
10. Podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji na odbycie praktyk absolwenckich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. W przypadku, jeżeli dokumenty aplikacyjne nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
11. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż w skazane w pkt. 10 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę odbycia praktyk absolwenckich. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
11.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 
 
Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na odbycie praktyk absolwenckich w Muzeum Historycznym prosimy o zapoznanie się z powyższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.
Ja niżej podpisana/-y ……………………., oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,  umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o możliwości odbycia praktyki absolwenckiej i akceptuję jej treść.
 
Jednocześnie:
*   wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na praktyki absolwenckie w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w Krakowie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO.
 
 
______________________________________
Data i podpis (imię i nazwisko) kandydata