Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, zobowiązującym Muzeum do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zgodnie zasadami zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, jak również do zbierania danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne były wyłącznie odpowiedzią na aktualne oferty pracy oraz oferty odbycia praktyk w Muzeum.

W związku z powyższym prosimy, aby przy składaniu ww. dokumentów w sposób jednoznaczny została przez Państwa potwierdzona ww. okoliczność poprzez:
a)    w przypadku składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wskazanie w tytule wiadomości: „Oferta dotycząca pracy na stanowisku:……………………………../Oferta dotycząca odbycia praktyki……………………….”٭.
b)    w przypadku składania dokumentów osobiście w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – złożenie dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie zatytułowanej „Oferta dotycząca pracy na stanowisku:………………………… /Oferta dotycząca odbycia praktyki…………………..”٭.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w sytuacji, w której przesyłane lub składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne nie będą dotyczyć aktualnych ofert pracy lub ofert odbycia praktyki w Muzeum:
a)    w przypadku składania dokumentów za pomocą poczty elektronicznej – wszelkie wiadomości
e-mail zawierające takie dokumenty będą usuwane,
b)    w przypadku składania dokumentów osobiście w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – dokumenty nie będą przyjmowane przez sekretariat.

Oferty pracy

Nabór na stanowisko: starszy referent ds. płac - ZAKOŃCZONA

1. Wymagania formalne:
• wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne,
• bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów dotyczących wynagradzania pracowników oraz rozliczania umów cywilnoprawnych,
• biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Płatnik),
• umiejętność pracy w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
• łatwość komunikacji oraz umiejętność pracy w zespole,
• uczciwość, skrupulatność, terminowość, systematyczność.

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):
• specjalizacja z zakresu prawa pracy i zagadnień płacowych,
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

3. Zakres obowiązków:
• prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w wersji papierowej i elektronicznej (system finansowo-księgowy Cogisoft),
• sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców,
• księgowanie kosztów osobowych i bezosobowych,
• obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• sporządzanie deklaracji podatkowych oraz dokumentacji rozliczeniowej ZUS,
• przygotowywanie sprawozdań w zakresie spraw płacowych,
• archiwizacja dokumentacji płacowej.

4. Warunki pracy i płacy: 
• rodzaj umowy – umowa o pracę
• wymiar czasu pracy – pełny etat
• miejsce pracy – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Galeria Krakowska, 
ul. Pawia 5
• godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

5. Oferujemy:
• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
• stabilne zatrudnienie
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:  
• CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
• list motywacyjny

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska, 
ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2019 r. z adnotacją:
 
 „Oferta na stanowisko: starszy referent ds. płac”.
 
O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1
Dyrektor Michał Niezabitowski
 
 
Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko starszy referent ds. płac prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.
 
Klauzula informacyjna
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35. 
Dane kontaktowe Administratora są następujące:
adres do korespondencji: ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, 31-154 Kraków,
e-mail: dyrekcja@mhk.pl
nr tel.: 12 619-23-02
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące: 
e-mail: iod@mhk.pl
nr tel. komórkowego: +48 609-799-666, 
nr tel. stacjonarnego: 12 619-24-02.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy starszy referent ds. płac, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.
5. Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko starszy referent ds. płac, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych 
z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.
9. Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się 
o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych 
z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 
Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,  umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku starszy referent ds. płac i akceptuję jej treść.
Jednocześnie:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko starszy referent ds. płac, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2..
 
______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata
1 – dokumenty aplikacyjne  zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem 
2  – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.