Regulamin Karty Wolnego Wstępu

Regulamin Karty Wolnego Wstępu

Zasady korzystania z kart wolnego wstępu
w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

1. Karty wolnego wstępu (zwane dalej Kartami lub Kartą) wydawane są przez pracowników Działu Promocji i Marketingu.

2. Karty wydawane są na dany rok kalendarzowy i ważne są wyłącznie w roku kalendarzowym, którego dotyczą.

3. Limit przygotowywanych Kart na dany rok kalendarzowy ustala Kierownik Działu Promocji i Marketingu z Dyrektorem Muzeum, najpóźniej do końca listopada roku poprzedniego.

4. Karty umożliwiają wolny wstęp na wszystkie wystawy stałe i czasowe w Oddziałach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
5. Karty wydawane są osobom fizycznym lub osobom prawnym (instytucjom).

6. Osoba fizyczna podpisuje Kartę swoim imieniem i nazwiskiem. Osoba prawna podpisuje Kartę swoją firmą (w formie pełnej lub skróconej – ale umożliwiającej jej identyfikację).

7. Wyłącznie podpisana Karta jest ważna.

8. Na jedną Kartę jednorazowo z bezpłatnego wstępu mogą skorzystać maksymalnie dwie osoby. W przypadku osób fizycznych będzie to podpisany posiadacz karty oraz osoba zaproszona.

9. W przypadku osób prawnych (instytucji) jednorazowy limit wejść na posiadane łącznie Karty wynosi max. 15 osób, do każdego z Oddziałów Muzeum.

10. Warunkiem wstępu jest okazanie w Kasie Oddziału Muzeum ważnej Karty lub Kart.

11. Pracownik Kasy obowiązany jest zapisać imię i nazwisko osoby lub firmę osoby prawnej, która wykorzystała kartę w danym dniu.

12. Rezerwując bilet przez COZ należy podać dane użytkownika karty, wraz z ilością nieodpłatnych biletów, które posiadacz karty zamierza wykorzystać w danym dniu.

13. W przypadku wystaw, na które obowiązuje rezerwacja biletów, warunkiem skorzystania z Karty, jest bieżąca dostępność biletów na daną godzinę zwiedzania. W przypadku wyczerpania puli biletów na daną godzinę, pracownik Kasy obowiązany jest zaoferować posiadaczowi Karty możliwość zwiedzenia, w pierwszym kolejnym wolnym terminie (godzinie).

14. Każdy posiadacz Karty może użyć jej raz dziennie w każdym z Oddziałów Muzeum.

15. Każdy posiadacz Karty ponosi odpowiedzialność za osoby, które korzystają z udostępnionych przez nią kart.

16. W przypadku złamania zasad korzystania z Kart, Karty mogą zostać odebrane przez pracownika Muzeum, który odkryje nadużycie.