Zamówienia publiczne

Przeprowadzenie kampanii promujących Muzeum Historyczne Miasta Krakowa poprzez reklamę zewnętrzną oraz medialną.

Ogłoszenie nr 660624-N-2018 z dnia 2018-12-14 r. 
 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa: Przeprowadzenie kampanii promujących Muzeum Historyczne Miasta Krakowa poprzez reklamę zewnętrzną oraz medialną.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, krajowy numer identyfikacyjny 27778200000, ul. Rynek Główny  35 , 31011   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 422 32 64, e-mail przetargi@mhk.pl, faks 012 422 32 64. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.mhk.pl
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.mhk.pl
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
NIE
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Oferty należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, kurierem 
Adres: 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, 31-154 Kraków, Sekretariat Dyrekcji.
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kampanii promujących Muzeum Historyczne Miasta Krakowa poprzez reklamę zewnętrzną oraz medialną. 
Numer referencyjny: Zp-271-27/18 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi promocyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przeprowadzone w formie: plakatowania, wynajęcia słupa reklamowego przy ul. Lipowej 4 w Krakowie, reklamy prasowej, emisji spotów reklamowych w krakowskiej komunikacji miejskiej, reklamy na pojazdach krakowskiej komunikacji miejskiej, reklamy na citylightach i billboardach oraz realizacja filmów promujących projekty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa wraz z ich publikacją w serwisie YouTube, wykonanie skrutów/trailerów materiałów filmowych przeznaczonych do umieszczania na Facebooku lub Instagramie oraz zmontowanie i przygotowanie spotów do emisji w pojazdach komunikacji miejskiej. 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż czynności: nadzoru, utrzymywania stałego kontaktu z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego oraz dokonywanie protokolarnych odbiorów, bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia mają być wykonywane przez koordynatora zatrudnionego na umowę o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę powyższego wymagania w zakresie określonym dla każdej Części od 1 – 7, w Załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy . 3. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje 7 (siedem) części: Część nr 1: Usługa wyklejania plakatów typu B1 oraz plakatów wielkoformatowych. Część nr 2: Usługa wynajęcia słupa ogłoszeniowego zlokalizowanego przy ul. Lipowej 4 w Krakowie wraz z jego plakatowaniem. Część 3: Publikacja ogłoszeń prasowych i wydanie pięciu insertów poświęconych projektom realizowanym przez Zamawiającego. Część nr 4 : Usługa przeprowadzenia kampanii promującej Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pn. „Jubileusz Muzeum” na pojeździe krakowskiej komunikacji miejskiej.Część nr 5: Reklama w TV Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie promująca projekty Zamawiającego. Część nr 6 : Przeprowadzenie kampanii outdoorowej na nośnikach citylight i billboard na terenie Krakowa. Część nr 7: Realizacja filmów promujących projekty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa wraz z publikacją filmów w serwisie YouTube, wykonanie skrutów/trailerów materiałów filmowych przeznaczonych do umieszczenia na Facebooku lub Instagramie oraz zmontowanie i przygotowanie spotów do emisji w komunikacji miejskiej. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został szczegółowo określony dla każdej z części w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 
 
II.5) Główny kod CPV: 79341400-0 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
92111210-7
92111250-9
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiające przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy na kwotę: dotyczy Części nr 1: nie większą niż 34 500,00 zł netto, dotyczy Części nr 2: nie większą niż 3 500,00 zł netto, dotyczy Części nr 3: nie większą niż 23 500,00 zł netto, dotyczy Części nr 4 nie większą niż: 10 000,00 zł netto, dotyczy Części nr 5: nie większą niż 23 000,00 zł netto, dotyczy Części nr 6: nie większą niż 25 000,00 zł netto, dotyczy Części nr 7: nie większą niż 15 000,00 zł netto i polegających na wykonywaniu usług podobnych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego odpowiednio w każdej z części. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
 
II.9) Informacje dodatkowe: Dotyczy Części nr 1 - 7; Szczegółowe terminy określa - odpowiednio dla Części - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 4 - Wzór umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dla części 1 – 6; w zakresie Części nr 7: co najmniej 1 osobą na stanowisku Reportera – posiadającym wykształcenie wyższe kierunkowe /posiadająca minimum kwalifikacje pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 672 z późn. zm.)/ z zakresu dziennikarstwo, a także doświadczenie w przygotowaniu i/lub opracowaniu co najmniej dwóch reportaży i/lub filmów i/lub materiałów promocyjnych i/lub audycji dotyczących wydarzeń kulturalnych lub o charakterze kulturalnym; co najmniej 1 osoba na stanowisku Operator posiadający doświadczenie w przygotowaniu i/lub opracowaniu co najmniej dwóch reportaży i/lub filmów i/lub materiałów promocyjnych i/lub audycji dotyczących wydarzeń kulturalnych lub o charakterze kulturalnym. w zakresie Części nr 7 - odpowiednim potencjałem technicznym tj. kamerą ze zmienną optyką, licencją na wykorzystanie muzyki z płatnego banku utworów, legalnego oprogramowania montażowego. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Dotyczy części nr 1 - 7: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7 ppkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Dotyczy części nr 7: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do siwz. Dotyczy części nr 7: wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do siwz. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dotyczy części od 1 do 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
Wstępny harmonogram postępowania: 
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Dla części 1 - 7, odpowiednio dla Części - Załącznik nr 4 - Wzór umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-12-27, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Usługa wyklejania plakatów typu B1 oraz plakatów wielkoformatowych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa wyklejania plakatów typu B1 oraz plakatów wielkoformatowych. Przedmiot zamówienia w ramach Części nr 1 został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część nr 1. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia min. 80 % wyklejenia plakatów typu B1. Wykonawca nie może wystosowywać roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy nie zostanie zlecone więcej niż wskazane minimum przedmiotu zamówienia. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341400-0, 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-08
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
parametry techniczne 40,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Usługa wyklejenia 2 plakatów wielkoformatowych będzie przeprowadzona w następujących etapach: a) Etap I: 30.05.2019-30.06.2019, 1 x słup 32 dni w strefie 1 (Rynek Główny lub ulice odchodzące od Rynku Głównego lub planty); b) Etap II: czerwiec 2019, 1 słup x 15 dni w strefie 2 (Zwierzyniec). 
 
 
Część nr: 2 Nazwa: Usługa wynajęcia słupa ogłoszeniowego zlokalizowanego przy ul. Lipowej 4 w Krakowie wraz z jego plakatowaniem.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa wynajęcia słupa ogłoszeniowego zlokalizowanego przy ul. Lipowej 4 w Krakowie wraz z jego plakatowaniem. Przedmiot zamówienia w ramach Części nr 2 został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część nr 2 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341400-0, 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-16
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
serwis 40,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Usługa plakatowania będzie przeprowadzana w 6 etapach, których terminy będą ustalane przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą w cząstkowych zleceniach.
 
 
Część nr: 3 Nazwa: Publikacja ogłoszeń prasowych i wydanie pięciu insertów poświęconych projektom realizowanym przez Zamawiającego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Publikacja ogłoszeń prasowych i wydanie pięciu insertów poświęconych projektom realizowanym przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia w ramach Części nr 3 został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część nr 3. Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia min. 80 % ogłoszeń prasowych i insertów (4 inserty) . Zamawiający jest uprawniony do zlecenia większej liczby publikacji jednak nie więcej niż 100%. Wykonawca nie może wystosowywać roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy nie zostanie zlecona większa liczba publikacji niż wskazane minimum. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie z tytułu wykonania faktycznej liczby publikacji. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341400-0, 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-07-12
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
parametry techniczne 40,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 4 Nazwa: Usługa przeprowadzenia kampanii promującej Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pn. „Jubileusz Muzeum” na pojeździe krakowskiej komunikacji miejskiej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa przeprowadzenia kampanii promującej Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pn. „Jubileusz Muzeum” na pojeździe krakowskiej komunikacji miejskiej. Przedmiot zamówienia w ramach Części nr 4 został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część nr 4. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341400-0, 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 2
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
serwis 40,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonanie projektu reklamy oraz jej montaż na pojazdach ma nastąpić w terminie do dnia: 15.05.2019 r. Ekspozycja reklamy zostanie zapewniona przez Wykonawcę w okresie: od dnia 16.05.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. 
 
Część nr: 5 Nazwa: Reklama w TV Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie promująca projekty Zamawiającego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Reklama w TV Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie promująca projekty Zamawiającego. Przedmiot zamówienia w ramach Części nr 5 został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część nr Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia min. 80 % przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może wystosowywać roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy nie zostanie zlecone więcej niż wskazane minimum przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341400-0, 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
parametry techniczne 40,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 6 Nazwa: Przeprowadzenie kampanii outdoorowej na nośnikach citylight i billboard na terenie Krakowa.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie kampanii outdoorowej na nośnikach citylight i billboard na terenie Krakowa. Przedmiot zamówienia w ramach Części nr 6 został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część nr 6.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341400-0, 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
serwis 40,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Kampania realizowana będzie w terminach: Zadanie A: od 16.05.2019 r. do 30.05.2019 r. – I etap od 31.05.2019 r. do 30.06.2019 r. – II etap Zadanie B: od 16.05.2019 r. do 30. 06.2019 r. 
 
Część nr: 7 Nazwa: Realizacja filmów promujących projekty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa wraz z publikacją filmów w serwisie YouTube, wykonanie skrutów/trailerów materiałów filmowych przeznaczonych do umieszczenia na Facebooku lub Instagramie oraz zmontowanie i przygotowanie spotów do emisji w komunikacji miejskiej.Przeprowadzenie kampanii outdoorowej na nośnikach citylight i billboard na terenie Krakowa.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Realizacja filmów promujących projekty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa wraz z publikacją filmów w serwisie YouTube, wykonanie skrutów/trailerów materiałów filmowych przeznaczonych do umieszczenia na Facebooku lub Instagramie oraz zmontowanie i przygotowanie spotów do emisji w komunikacji miejskiej. Przeprowadzenie kampanii outdoorowej na nośnikach citylight i billboard na terenie Krakowa. Przedmiot zamówienia w ramach Części nr 6 został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część nr 7.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 92111210-7, 92111250-9
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
parametry techniczne 40,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot Umowy wykonywany będzie w etapach, których terminy będą ustalane przez Zamawiającego i Wykonawcę w cząstkowych zleceniach.

SIWZ z zalącznikami  

Kraków 20.12.2018 r.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I MODYFIKACJA:


pismo  

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

Krakow 21.12.2018 r.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I MODYFIKACJA: 

pismo  

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
informacja z otwarcia ofert    


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 7   

Informacja


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 2 

Informacja   


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 4 

Informacja 


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części V
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części VInformacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części III
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części III   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 6 

Informacja

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 1 

Informacja

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 7 i 2

ogłoszenie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1, 4, 6

ogłoszenie 


Kierownik Zamawiającego:
Dyrektor MHK
mgr Michał Niezabitowski

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych:
Aneta Wójcik

Kontakt:
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków

tel/fax: (012) 619 23 43/ 619 23 77
e-mail: przetargi@mhk.pl

Godziny urzędowania:
Pon-pt 8:00-16:00