Zamówienia publiczne

Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

 
 
 
 
Ogłoszenie nr 664914-N-2018 z dnia 2018-12-31 r.
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa: Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, krajowy numer identyfikacyjny 27778200000, ul. Rynek Główny  35 , 31011   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 422 32 64, e-mail przetargi@mhk.pl, faks 012 422 32 64. 
Adres strony internetowej (URL): www.mhk.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
Samorządowa Instytucja Kultury 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Tak 
www.mhk.pl 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Tak 
www.mhk.pl 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
Adres: 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 
Numer referencyjny: Znak postępowania ZP-271-32/18 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje II części: Część I Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług niżej określonych w następujących budynkach: 1. Pałac Krzysztofory, Kraków, ul. Szczepańska 2, ul. Jagiellońska 4, 2. Thesaurus Cracoviensis, Kraków, ul. Księcia Józefa 337, 3. Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Kraków, ul. Lipowa 4, 4. Podziemia Rynku, Kraków, ul. Rynek Główny 1, 5. Muzeum Podgórza, Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 6. Muzeum PRL, os. Szkolne 37, Kraków - będzie obsługiwany przez Zamawiającego od 1 marca 2019 roku. w zakresie: 1. kompleksowej konserwacji klimatyzacji, wentylacji, wymiany filtrów, serwisu oraz przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, kompleksowych przeglądów stanu technicznego czynnej wentylacji mechanicznej Zamawiającego w instalacjach wentylacji i klimatyzacji wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 2. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych agregatów wody lodowej Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 3. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych kotłowni i instalacji CO Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 4. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych instalacji BMS Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 5. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 6. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych zestawów hydroforowych i pomp kanalizacyjnych Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 7. kompleksowych przeglądów: stanu technicznego czynnej instalacji gazowych, wykonania uproszczonej próby szczelności oraz kotłowni w budynku Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie. Część II Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług niżej określonych w następujących budynkach: 1. Stara Synagoga, Kraków ul. Szeroka 24, 2. Kamienica Hipolitów, Kraków Pl. Mariacki 3, 3. Dom pod Krzyżem, Kraków ul. Szpitalna 21, 4. Celestat, Kraków ul. Lubicz 16, 5. Dom Zwierzyniecki, Kraków, ul. Królowej Jadwigi 41, 6. „Rydlówka”, Kraków, ul. Włodzimierza Tetmajera 28, 7. Barbakan, Basztowa, Kraków, 8. Mury Obronne, Pijarska, Kraków, 9. Ulica Pomorska, Pomorska 2, Kraków, 10. Muzeum PRL (Światowid), Kraków, os. Centrum E1, oddział obsługiwany będzie przez Zamawiającego od 1 marca 2019 roku, 11. Muzeum PRL, Kraków, os. Słoneczne 16, oddział obsługiwany będzie przez Zamawiającego do dnia 1 marca 2019 roku. w zakresie: 1. kompleksowej konserwacji klimatyzacji, serwisu oraz przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych, kompleksowych przeglądów stanu technicznego czynnej instalacji klimatyzacji Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 2. kompleksowej konserwacji , serwisu oraz przeglądów okresowych kotłowni i instalacji CO Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 3. kompleksowej konserwacji , serwisu oraz przeglądów okresowych aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 4. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych zestawów hydroforowych i pomp kanalizacyjnych Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 5. kompleksowych przeglądów: stanu technicznego czynnej instalacji gazowych, wykonania uproszczonej próby szczelności oraz kotłowni w budynku Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie. 
 
II.5) Główny kod CPV: 50000000-5 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
50800000-3
71315410-6
71321400-8
42514310-8
50730000-1
50720000-8
50531100-7
50710000-5
71356100-9
71315400-3
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
 
II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: dotyczy każdej z części Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawcy posiadają uprawnienia, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881 z późn. zm) „Przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności dla osób trzecich, polegające na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane, jest obowiązany posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.”i jest podmiotem wpisanym do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców, o którym mowa w tej ustawie (art. 32 ust. 1 pkt 1)). 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Dotyczy każdej części. Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: (dotyczy I części) c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/-uje:  dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde trwało nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert i z których każde w swoim zakresie zawierało konserwację lub serwis instalacji klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej,  dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde trwało nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert i z których każde w swoim zakresie zawierało konserwację lub serwis instalacji klimatyzacji lub agregatu wody lodowej,  dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde trwało nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert i z których każde w swoim zakresie zawierało konserwację lub serwis instalacji centralnego ogrzewania lub kotłowni gazowej,  dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde trwało nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert i z których każde w swoim zakresie zawierało sporządzanie przeglądów: stanu technicznego czynnej instalacji gazowej oraz kotłowni gazowych w budynku, wykonanie uproszczonej próby szczelności instalacji gazowej. Wykonawca może wykazać spełnienie powyższego warunku na minimalnie dwóch i maksymalnie ośmiu zamówieniach (tj. umowach). oraz: dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje zespołem, składającym się z co najmniej siedmiu osób, które łącznie posiadają poniższe kwalifikacje. Każda z osób wchodzących w skład zespołu winna posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności, które będzie realizować.  co najmniej dwóch osób, z których każda posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „E” uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828), i co najmniej jedna z nich posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „D” uprawniające do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),  co najmniej jednej osoby, która posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy III kategorii „E” urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828), i co najmniej jednej osoby, która posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „D” uprawniające do eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) lub jednej osoby, która posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy III kategorii „E” urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828) i posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „D” uprawniające do eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),  co najmniej jednej osoby, która posiada certyfikat o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881 z późn. zm) „Personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic jest obowiązany do posiadania certyfikatów dla personelu, o których mowa odpowiednio w ust.1 lub 2”.  co najmniej jednej osoby, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub co najmniej dwóch osób, z których jedna posiada uprawnienia dozorowe grupy III i jedna osoba posiadającą uprawnienia eksploatacyjne grupy III lub jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne grupy III,  co najmniej dwoma osobami, z których jedna posiada uprawnienia dozorowe grupy II i jedna osoba posiadającą uprawnienia eksploatacyjne grupy II lub jedną osobą posiadającą uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne grupy II według Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, kotłowni i wentylacji mechanicznej (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828). (dotyczy II części) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/-uje:  dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde trwało nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert i z których każde w swoim zakresie zawierało konserwację lub serwis instalacji klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej,  dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde trwało nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert i z których każde w swoim zakresie zawierało konserwację lub serwis instalacji centralnego ogrzewania lub kotłowni gazowej,  dwa zamówienia (tj. umowy), z których każde trwało nieprzerwanie minimum 6 miesięcy do dnia składania ofert i z których każde w swoim zakresie zawierało sporządzanie przeglądów: stanu technicznego czynnej instalacji gazowej oraz kotłowni gazowych w budynku, wykonanie uproszczonej próby szczelności instalacji gazowej, Wykonawca może wykazać spełnienie powyższego warunku na minimalnie dwóch i maksymalnie sześciu umowach. dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje zespołem, składającym się z co najmniej siedmiu osób, które łącznie posiadają poniższe kwalifikacje. Każda z osób wchodzących w skład zespołu winna posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności, które będzie realizować.  co najmniej dwóch osób, z których każda posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „E” uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828), i co najmniej jedna z nich posiada aktualne na dzień składania ofert świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „D” uprawniające do eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),  co najmniej jednej osoby, która posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy III kategorii „E” urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828), i co najmniej jednej osoby, która posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „D” uprawniające do eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) lub jednej osoby, która posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy III kategorii „E” urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828) i posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy I kategorii „D” uprawniające do eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji odpowiadające wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828 z późn. zm.),  co najmniej jednej osoby, która posiada certyfikat o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881 z późn. zm) „Personel wykonujący czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic jest obowiązany do posiadania certyfikatów dla personelu, o których mowa odpowiednio w ust.1 lub 2”.  co najmniej jednej osoby, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub co najmniej dwóch osób, z których jedna posiada uprawnienia dozorowe grupy III i jedna osoba posiadającą uprawnienia eksploatacyjne grupy III lub jednej osoby posiadającej uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne grupy III,  co najmniej dwóch osób, z których jedna posiada uprawnienia dozorowe grupy II i jedna osoba posiadającą uprawnienia eksploatacyjne grupy II lub jednej osoby posiadającej uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne grupy II według Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, kotłowni i wentylacji mechanicznej (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 828). UWAGA (dotyczy każdej z części): Zamawiający nie dopuszcza do posługiwania się tymi samymi osobami w celu wykazania spełniania warunku udziału w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną cześć. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
(dotyczy każdej z części) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) (dotyczy części I i II) Aktualny certyfikat dla przedsiębiorców o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881 z późn. zm) 2) (dotyczy części I i II): wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, 3) (dotyczy części I i II): wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz, 4) (dotyczy części I i II): oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz, 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie personelu dedykowanego do realizacji zamówienia 40,00
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały określone w § 13 wzoru umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-01-08, godzina: 13:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług niżej określonych w następujących budynkach: 1. Pałac Krzysztofory, Kraków, ul. Szczepańska 2, ul. Jagiellońska 4, 2. Thesaurus Cracoviensis, Kraków, ul. Księcia Józefa 337, 3. Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Kraków, ul. Lipowa 4, 4. Podziemia Rynku, Kraków, ul. Rynek Główny 1, 5. Muzeum Podgórza, Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 6. Muzeum PRL, os. Szkolne 37, Kraków - będzie obsługiwany przez Zamawiającego od 1 marca 2019 roku. w zakresie: 1. kompleksowej konserwacji klimatyzacji, wentylacji, wymiany filtrów, serwisu oraz przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, kompleksowych przeglądów stanu technicznego czynnej wentylacji mechanicznej Zamawiającego w instalacjach wentylacji i klimatyzacji wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 2. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych agregatów wody lodowej Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie; 3. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych kotłowni i instalacji CO Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 4. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych instalacji BMS Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 5. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 6. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych zestawów hydroforowych i pomp kanalizacyjnych Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 7. kompleksowych przeglądów: stanu technicznego czynnej instalacji gazowych, wykonania uproszczonej próby szczelności oraz kotłowni w budynku Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 50800000-3, 71315410-6, 71321400-8, 42514310-8, 50730000-1, 50720000-8, 50531100-7, 50710000-5, 71356100-9, 71315400-3
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie personelu dedykowanego do realizacji zamówienia 40,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 2 Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej konserwacji, przeglądów, serwisu oraz napraw: systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, agregatów wody lodowej, kotłowni i instalacji CO, instalacji BMS w obiektach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.- Część II.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług niżej określonych w następujących budynkach: 1. Stara Synagoga, Kraków ul. Szeroka 24, 2. Kamienica Hipolitów, Kraków Pl. Mariacki 3, 3. Dom pod Krzyżem, Kraków ul. Szpitalna 21, 4. Celestat, Kraków ul. Lubicz 16, 5. Dom Zwierzyniecki, Kraków, ul. Królowej Jadwigi 41, 6. „Rydlówka”, Kraków, ul. Włodzimierza Tetmajera 28, 7. Barbakan, Basztowa, Kraków, 8. Mury Obronne, Pijarska, Kraków, 9. Ulica Pomorska, Pomorska 2, Kraków, 10. Muzeum PRL (Światowid), Kraków, os. Centrum E1, oddział obsługiwany będzie przez Zamawiającego od 1 marca 2019 roku, 11. Muzeum PRL, Kraków, os. Słoneczne 16, oddział obsługiwany będzie przez Zamawiającego do dnia 1 marca 2019 roku. w zakresie: 1. kompleksowej konserwacji klimatyzacji, serwisu oraz przeglądów okresowych urządzeń klimatyzacyjnych, kompleksowych przeglądów stanu technicznego czynnej instalacji klimatyzacji Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 2. kompleksowej konserwacji , serwisu oraz przeglądów okresowych kotłowni i instalacji CO Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 3. kompleksowej konserwacji , serwisu oraz przeglądów okresowych aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 4. kompleksowej konserwacji, serwisu oraz przeglądów okresowych zestawów hydroforowych i pomp kanalizacyjnych Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie, 5. kompleksowych przeglądów: stanu technicznego czynnej instalacji gazowych, wykonania uproszczonej próby szczelności oraz kotłowni w budynku Zamawiającego wraz z wykonywaniem prac naprawczych i usuwaniem awarii do kwoty ryczałtowej zawartej w umowie. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50000000-5, 50800000-3, 71315410-6, 71321400-8, 42514310-8, 50730000-1, 50720000-8, 50531100-7, 50710000-5, 71356100-9, 71315400-3
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Doświadczenie personelu dedykowanego do realizacji zamówienia 40,00
 
6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
 
 
 
 
siwz

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia   
 
          OPZ cz. I

          OPZ cz.II

           załącznik nr 1 do opz

           załącznik nr 2 do opz

7. Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.
Ogłoszenie nr 540003177-N-2019 z dnia 07-01-2019 r. 
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 664914-N-2018 
Data: 31/12/2018 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Krajowy numer identyfikacyjny 27778200000, ul. Rynek Główny  35, 31011   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 422 32 64, e-mail przetargi@mhk.pl, faks 012 422 32 64. 
Adres strony internetowej (url): www.mhk.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-01-08, godzina: 13:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-01-11, godzina: 12:00, 
 
odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz z 07.01.2019zmodyfikowany siwz z 07.01.2019
Ogłoszenie o zamienia ogłoszenia z 08.01.2019


odpowiedzi na pytania i modyfikacja siwz z 08.01.2019


zmodyfikowany opz cz.I

zmodyfikowany opz cz. II

zmodyfikowany zal. 2 do siwz - formularz oferty

zmodyfikowany siwz

zmodyfikowany zal. nr 6 do siwz - wykaz osob  

KRAKÓW dnia 10.01.2019 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA:  

pismo 

Formularz ofertowy  

Wykaz osób  

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   
 
KRAKÓW dnia 16.01.2019 r.

Informacja    

KRAKÓW dnia 08.02.2019 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Część I i II:

Informacja


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie częsci I i II

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kierownik Zamawiającego:
Dyrektor MHK
mgr Michał Niezabitowski

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych:
Aneta Wójcik

Kontakt:
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków

tel/fax: (012) 619 23 43/ 619 23 77
e-mail: przetargi@mhk.pl

Godziny urzędowania:
Pon-pt 8:00-16:00