Zamówienia publiczne

Usługi społeczne w zakresie organizacji wyjazdu naukowego

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94, s. 65), których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro i które polegają na świadczeniu przez Wykonawcę usług świadczenie przez Wykonawcę usługi zorganizowania wyjazdu naukowego dla pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa do Chorwacji, zgodnie z zasadami określonymi w  Umowie, Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Ogłoszenia


Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami

formularz oferty_załącznik 3_wersja edytowalna

oświadczenie wykonawcy_załącznik 5_wersja edytowalna

informacja o grupie kapitałowej_załącznik 5_wersja edytowalna

wykaz osób_załacznik 6_wersja edytowalnaModyfikacja treści ogłoszenia
Modyfikacja treści ogłoszeniaModyfikacja treści ogłoszenia 2
modyfikacja treści ogłoszenia 2    

Kraków dn. 25.01.2019 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja

Załącznik 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyINFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


informacja o udzieleniu zamówienia
Kierownik Zamawiającego:
Dyrektor MHK
mgr Michał Niezabitowski

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych:
Aneta Wójcik

Kontakt:
Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35
31-011 Kraków

tel/fax: (012) 619 23 43/ 619 23 77
e-mail: przetargi@mhk.pl

Godziny urzędowania:
Pon-pt 8:00-16:00